Samordningsuppdrag: omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030

Vi har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem till 2030 där elektrifieringen visar vägen. Omställningen kräver samverkan mellan stadens aktörer och näringslivet. Är du som företagare intresserad av att vara med i omställningen? Hör av dig till oss! Vi har kunskapen och kontakterna så att ditt företag kan bli en del av omställningen.
Samordningsuppdrag: Omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030

Arbetet ska ske i samverkan med berörda nämnder och styrelser i staden, samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer. 

Göteborg har en stark position som internationell förebild inom elektrifierade transporter och energilösningar i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem och dessutom ett starkt fordonskluster. För att bibehålla positionen arbetar Business Region Göteborg för att stärka Göteborgsregionen som en strategisk marknad för alla de branschaktörer som arbetar med produkter, lösningar och system som stödjer omställningen. 

Bakgrund 

Bakgrunden till elektrifieringsuppdraget kommer av den snabba omställningen inom fordons- och transportsektorn avseende elektrifiering, med införandet av nya EU regleringar för lägre CO2 utsläpp, till följd en förutspådd introduktion av allt fler modeller av elfordon såväl inom segmentet lätta som tyngre fordon. Elektrifieringen syns även inom segmentet arbetsmaskiner för byggarbetsplatser, i hamnapplikationer och inom sjöfarten, som står inför en stor elektrifiering. Detta kräver en stadsutveckling som går hand i hand med elektrifieringsutvecklingen, att rusta för en utbyggnad av laddinfrastruktur, utveckla strategiska depålägen och att kunna garantera effekt och elförsörjning där behoven uppstår.  
 
Ett elektrifierat transportsystem ökar möjligheten att möta klimat- och samhällsutmaningar som följer av ökad urbanisering och transporters miljöpåverkan. Göteborgs Stad har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges transportutmaning och har antagit målet om att vi skall ha lokala transporter som är fossilfria till år 2030, där Göteborgs Stads egen fordonsflotta skall vara fossilfri till 2023. 

Med fordonsindustrins stora påverkan av utvecklingen, där elektrifieringen stöper om både leverantörsstrukturer, värdekedjor och kluster för fordonsutveckling, är det viktigt att ge goda förutsättningar för lokalt näringsliv att bidra till en globalt konkurrenskraftig industri. Genom goda lokala förutsättningar att utveckla innovativa test- och demonstrationsmiljöer, samverkansprojekt och genom att bereda väg för en stor utrullning av elektrifierade fordon de närmaste 10 åren, bidrar Göteborgs Stad och Business Region Göteborg till hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. 

Samverkan är nyckelord 

Arbetet innefattar samordning av samtliga aktörer inom Göteborgs Stad i nära samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg har en lång historik av att samverka med andra städer och i elektrifieringsuppdraget kommer samverkan ske med andra städer och fordonskluster för att skapa möjliga samarbeten mellan företag som snabbar på utvecklingen och uppskalningen av ett elektrifierat transportsystem. Exempel på tänkbara fordonkluster och städer: Baden-Württemberg/Stuttgart, Lyon, Kalifornien och Shanghai.

Vill du kroka arm med staden och vara en del av omställningen? Hör av dig till oss. Vi ger dig kunskap om processen, aktörerna och planerna. Vi hjälper ditt företag att bli en del av omställningen.

Kontakta 
Per Österström, Gruppchef Fordon & Transport 
Anne Piegsa, Processledare Elektrifieringsuppdraget

Tip a friend