Klustermodellen

Business Region Göteborg är Göteborgs Stads klusterorganisation och vi verkar för hela Göteborgsregionens tillväxt genom att stimulera framväxten av kluster. Kontakta oss gärna om du som stad, region eller organisation är nyfiken på hur vi jobbar, vilka metoder vi använder eller vilka klustersamarbeten som är aktuella.
Klustermodellen

Näringslivet i Göteborgsregionen har ett högt FoU-innehåll, vilket också resulterat i världsledande innovationsprodukter. Men i den globala konkurrensen blir det allt viktigare för Göteborgsregionen att skapa starka regionala kluster och innovationsmiljöer, som är attraktiva för omvärlden. Erfarenheten visar att välfungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn är nyckeln till framgångsrik branschutveckling.

Så jobbar vi

Som Göteborgs Stads klusterorganisation arbetar vi för hela Göteborgsregionens näringsliv genom att stimulera framväxten av kluster. Business Region Göteborg skapar förutsättningar för innovation genom att stärka samverkan inom branscher med tillväxtpotential. Metoden för samverkan kan variera beroende på hur branschens förutsättningar ser ut.

Det här gör vi

• Initierar branschsamarbeten som leder till affärsutveckling och kommersiellt bärkraftiga innovationer.
• Knyter samman människor från företag, offentlig verksamhet och akademin i värdefulla nätverk.
• Utifrån identifierade behov i näringslivet skapar vi olika aktiviteter och insatser som är anpassade för respektive bransch, exempelvis mötesplatser, nätverk och projekt.

Skapar trafik på broarna

Vårt arbete baseras på klusterutveckling enligt triple helix-modellen, som enkelt uttryckt handlar om en nära samverkan mellan företag, akademin och offentlig verksamhet.

Inom en bransch identifierar vi vilka ”broar”, som måste byggas eller förstärkas för att kunna utveckla branschen och därmed skapa tillväxt. I nästa steg försöker vi skapa flöden eller trafik på broarna. Det kan handla om trafik mellan företag och forskning eller kapital, men också mellan små och stora företag, trafik till andra kluster eller sektorer och inte minst internationellt. Vi arbetar med att överbrygga innovations- och affärsgap i kluster.

Färgbox

Apple och Google och Göteborg
Vad har Apple och Google gemensamt? Jo, samma saker som SKF och Volvo när de en gång startade.

Den viktigaste gemensamma nämnaren för innovativa företag är nämligen att de har sin hemmabas i speciella miljöer. Det brukar handla om en grupp av företag med kopplingar till varandra, till angränsande institutioner eller organisationer inom en bransch eller branscher som samverkar och ger varandra en hävstångseffekt.

Ibland sker det spontant. Det är Apple och Google med hemvist i Silicon Valley exempel på. Precis som Göteborg och den miljö som fordonsklustret skapades i. Men det finns också sätt att stötta branscher på. Vi gör det genom klusterutveckling.

Kluster gör det möjligt för företag att vara mer innovativa än de skulle vara på egen hand. Det är därför vi kan säga att vi hjälpt företag utan att de kanske tänker på det.

 

Så skapar vi förutsättningar för regionens näringsliv

 

En stark region stärker ditt företag. Genom att erbjuda kunskap och kontakter skapar vi förutsättningar för regionens näringsliv.

Tip a friend