Klusterutveckling i regionen

Företag och aktörer som samverkar inom en region eller bransch för att förbättra sina utvecklingsmöjligheter och nå framgång – det är ett kluster. Business Region Göteborg jobbar med att skapa förutsättningar för att regionens kluster ska kunna växa och nå framgång.
Kluster Göteborgsregionen

Vårt uppdrag är att arbeta med kluster- och innovationsutveckling i hela Göteborgsregionen, för att stärka innovationskraften i regionens starka kluster. Med dig som företagare i fokus skapar vi kontakter, kunskapsöverföring och relationer mellan aktörerna i ett kluster; företag, offentliga aktörer, akademi/institut, kapital/finansiärer, utbildningssektorn, den globala marknaden och andra branschkluster.

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få nya företagskontakter i din egen och i andra branscher – här och i andra länder.  Vi initierar samverkan med många samarbetspartners och underlättar för dig som företagare och andra att hitta rätt i nätverken. Vi guidar dig i innovationssystemet och har kunskapen och kontakterna om vart man kan vända sig för samverkan. Till exempel till testbäddar där du som företagare kan samverka med andra aktörer för att utveckla nya lösningar som snabbare kan nå marknaden.

Vi kan hjälpa till att överbrygga kompetensglapp som hindrar ditt företags utveckling och vi kan se till att du får kontakt med forskare på universitet och institut. Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan mellan näringsliv-politik-akademi; med stora som små företag, universiteten, offentlig verksamhet och/eller andra branscher. Här eller internationellt.

Du kan vända dig till oss för att få inspiration till olika finansieringsmöjligheter, komma i kontakt med politiker och beslutsfattare i Göteborgsregionens kommuner eller för att se på utvecklingsmöjligheter när du har en innovationsidé som du vill utveckla eller vill samverka med någon av Göteborgs stads verksamheter. Vi förser dig med gränsöverskridande nätverk, mötesplatser och kontakter för samarbeten i så att du får affärsutvecklings- och innovationsmöjligheter.

Vi erbjuder världens största affärsnätverk och kunskap om EU-finansiering till små och medelstora företag som vill växa internationellt, och vi driver initiativ som skapar samverkan över branscher, kompetenser och discipliner för att möjliggöra innovation och klusterutveckling som i sin tur gynnar staden, regionen, näringslivet och individen. Dessutom erbjuder vi klimatsamarbete mellan näringslivet och offentliga aktörer genom Gothenburg Climate Partnership.

Läs mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag >>

Vad är ett kluster egentligen?

När företag och aktörer samverkar inom en region eller bransch för att förbättra sina förutsättningar att utvecklas och nå framgång, brukar man prata om kluster. Geografisk närhet kan ge fördelar när det gäller informationsutbyte och tillgång till spetskompetens. Branschsamarbeten kan gynna inköp, produktutveckling och utvecklingen av regionala varumärken.

Därför är en stark region bra för dig

När det går bra för företagen i vår region vågar fler starta företag här. De företag som redan finns här växer, kompetensen stannar kvar i regionen och det skapas fler arbetstillfällen. Detta i sin tur lockar till sig nationell och internationell kompetens och investerare. Vi blir en kunskapsintensiv region där forskning, utveckling och innovation frodas. Framgång föder framgång.

Testbäddar skapar möjligheter

Göteborgsregionen är Sveriges testbädds-tätaste region. Här finns ett stort antal testbäddar med möjligheter för samverkan i syfte att utveckla innovation och skapa tillväxt för kommersiellt hållbara lösningar. Testbäddarna och dess lösningar bidrar till att attrahera ytterligare investeringar. Läs mer här >>

Kartläggningar av kluster

Kartläggningarna innehåller fakta och statistik kring respektive kluster i Göteborgsregionen. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dessa aktörer samt utvecklingen av klustret.

- Klusteranalys Fiske 2019

- Klusteranalys Energi 2018

- Klusteranalys Fordon 2018

- Klusteranalys Logistik 2018

- Klusteranalys Miljöteknik 2018

- Klusteranalys Sjöfart 2018

- Klusteranalys Elmobilitet 2018

Färgbox

Klusterinitiativ

Kluster är företag och aktörer som valt att samverka med varandra inom ett geografiskt eller professionellt område. Geografisk koncentration kan till exempel ge fördelar i form av tillgång till specialiserad arbetskraft, specialiserade insatsvaror, teknologi, information och erfarenhetsbaserad kunskap. Kärnan i flertalet kluster utgörs av affärsdrivande företagsnätverk, som samverkar kring konkreta aktiviteter som till exempel inköpssamverkan, regionala varumärken eller gemensam produktutveckling.

För att stärka ett klusters möjligheter att utvecklas kan samhället aktivt gå in med insatser för att skapa ökad samverkan mellan företag, forskare och offentliga organisationer, bolag och myndigheter. En sådan strategisk och målinriktad satsning för att skapa nya eller stärka befintliga kluster brukar kallas för klusterinitiativ.

Läs mer om klustermodellens alla delar >

Färgbox

Business Region Göteborg – Kluster & Innovation

Att arbeta med kluster och innovation är ett av Business Region Göteborgs huvuduppdrag. Med kluster menar vi företag och aktörer som samverkar inom en region eller bransch för att förbättra sina förutsättningar att utvecklas och nå framgång. Business Region Göteborg har en målinriktad strategi för att uppmuntra nätverkande och samverkan. 

 

Så skapar vi förutsättningar för regionens näringsliv

 

En stark region stärker ditt företag. Genom att erbjuda kunskap och kontakter skapar vi förutsättningar för regionens näringsliv.

Tip a friend