Tillväxtstrategi till 2030

För att möta framtidens tillväxtutmaningar har Göteborgsregionen antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Nu pågår en aktiv och omfattande region- och översiktsplanering för att strategin ska bli verklighet.

Det övergripande målet är att bli en integrerad pendlingsregion och regional marknad med 1,75 miljoner invånare år 2030 och att kraftigt förtäta regionen. Allt för att möta näringslivets förändrade behov och stärka regionens konkurrenskraft.

Färgbox

Fler mål för Göteborgsregionens tillväxt till 2030:
Antalet invånare ska öka med 10 000 per år.
Göteborgsregionen ska tillföras bostäder till 180 000 nya invånare samt 110 000 nya arbetsplatser.
Centrala Göteborg ska stärkas med 60 000* arbetsplatser och bostäder för 45 000* personer.
*Delmängd av regionens totala mål.

Fler mål och strategier hittar du i rapporten som du kan ladda ner här.

Därför är storleken viktig

Regionens strategi för hållbar tillväxt baseras på en omfattande kunskapsutveckling när det gäller moderna storstadsregioners attraktivitet och drivkrafter. Grundbulten är forskningen om det som kallas den nya ekonomiska geografin som påvisar att storleken av regioners marknader och tillhörande mångfald är grundläggande för effektivt resursutnyttjande, innovationer och tillväxt. Enkelt uttryckt – storlek och mångfald ger skalfördelar.

Viktiga slutsatser för Göteborgsregionen

  • Att global konkurrens allt mer handlar om konkurrens mellan växande storstadsregioner. Internationell handel, ekonomisk förnyelse och tillväxt koncentreras till allt större stadsregioner. Vår region måste hävda sig i denna konkurrens.
  • Att tillgång till en stor närmarknad är en särskild lokaliseringsfördel för både småföretag och storföretag. Med en stor och växande regional marknad följer en ökande mångfald och dynamik.
  • Att stora och täta regioner möjliggör storskalig energiomvandling, kollektivtrafik och andra system med stora klimat- och miljöfördelar.
  • Att urbana regioners attraktivitet beror på kärnstadens - regionkärnans - storlek, täthet och mångfald.
  • Att närings- och arbetslivet blir alltmer kunskapsberoende och att kreativa miljöer och regioner är förenade med öppenhet, tolerans och tillit.

Tip a friend