Pågående och beviljade projekt

Business Region Göteborg är en utpräglad projektorganisation. Som neutral part, utan vinstintressen eller bindningar till någon enskild organisation eller företag, deltar vi ofta i samverkansprojekt där fokus ligger på näringslivsutveckling.

Vår roll och vår insats kan variera, men i många fall är vi projektägare eller projektledare. I vissa fall fungerar vi som värdorganisation. På den här sidan hittar du en sammanställning över pågående och beviljade projekt samt de verksamheter vi står som värdar för.

Pågående och beviljade projekt
Northern Connections EU-projekt för att titta närmare på den gemensamma utmaningen att testa olika innovationsstödåtgärder transnationellt och bryta konkurrenshinder mellan kluster och regioner (2017 - 2019).
Tech Nordic EU-projekt som ska initiera, utveckla och implementera metoder för strategisk kompetensförsörjning, kapital, innovation och internationalisering med särskilt fokus på ICT (2016 - 2019).
ElectriCity Här och utvecklas och testas nya innovativa lösningar inom hållbar kollektivtrafik. Business Region Göteborg är samarbetspart i ElectriCity.
Fossil Free Energy District EU-projekt med Chalmers Campusområde Johanneberg som en testarena för innovation inom framtidens energiförsörjning och utveckling av nya marknadsmodeller för energi (2017 - 2019).
Logistic Hub Scandinavia Samverkansinitiativ med syfte att marknadsföra Göteborgsregionen som Skandinaviens ledande logistikhub.
GTGWS Global Talent Gothenburg West Sweden. Samverkansprojekt för att hjälpa regionens internationella företag som är starkt beroende av att rekrytera internationell kompetens. 
PERISCOPE EU-projekt med syfte att skapa ett innovationsekosystem i Nordsjöregionen som främjar en hållbar affärsutveckling och tillväxt i blå marknader t.ex. förnybar havsenergi, havsbotten gruv- och offshore teknik, marin bioteknik och vattenbruk, specialfartyg och infrastrukturer och underhåll av sjöfarts- och offshore-verksamhet.
High Speed Rail EU-projekt som syftar till att utveckla en ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Landvetter flygplats, vilket ger möjlighet till omfattande regional utveckling.


Värdorganisation för:

Enterprise Europe Network >

Enterprise Europe Network är ett europeiskt affärsnätverk för småföretag, som kostnadsfritt hjälper företag med information och råd om EU-regler och finansiering, förmedling av internationella affärspartners - ofta via matchmaking - samt service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten på europeisk nivå.

Logistik och Transport Stiftelsen, LTS

LTS är en stiftelse som stödjer vetenskaplig forskning och universitetsutbildning med stöd av ett sextiotal intressenter för att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov. LTS verkar för att logistikforskningen i regionen kan vidmakthålla och utveckla sin position som en av de ledande i världen.

Tip a friend