Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta.
Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Effektiva projekt för bättre klimat

Göteborg står inför stora utmaningar på klimatområdet. Ett historiskt utvecklingssprång väntar och både invånare och företag kommer att påverkas. Att delta i Gothenburg Climate Partnership är att möta utmaningarna i aktivt samarbete mellan näringsliv och stad, i projekt som ger mätbar positiv effekt för klimatet.  

Nytta för staden och näringslivet

Företagen i Gothenburg Climate Partnership är företag som vill göra skillnad. Som insett att den egna affären blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil. I GCP kan vi uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samarbete och samverkan. GCP vill samla Göteborgsregionens starkaste miljökompetens från såväl näringsliv, akademi och ideella organisationer som från aktörer inom Göteborgs Stad.

I Gothenburg Climate Partnership får du

  • Kraft, stöd och processledning att genomföra projekt som gör verklig skillnad
  • Ingång till rätt aktörer i Göteborgs Stad
  • Samarbete med andra företag som står inför samma utmaningar
  • Effektmätning enligt internationell standard
  • Marknadsföring av klimatarbetet i kommunikation från GCP

Initiativ från staden som styrs av näringslivets behov

Uppdraget att starta klimatsamarbetet kommer från Göteborgs Stad, men staden är bara en av flera aktörer. Det är näringslivet i Göteborgsregionen som är huvudsaklig målgrupp och samarbetspartner och GCP driver verksamheten utifrån de medverkande företagens behov.

Gothenburg Climate Partnership är en neutral plattform för processhantering, kommunikation, support och konsekvensanalys i projekten. GCP samordnar projekten med andra program och initiativ i staden och regionen och sammanför lämpliga aktörer inom staden med respektive projekt.

Så går det till:
Först identifierar vi våra utmaningar

Första steget är att identifiera gemensamma koldioxidutmaningar. Detta kan gå till på flera olika sätt. Dels kan du själv vända dig till GCP för att få hjälp att komma vidare med utmaningar du identifierat på ditt företag. Det kan också vara projekt du redan initierat själv, kanske av andra skäl än att minska klimatpåverkan, men där vi kan hjälpa till att kvantifiera och maximera klimatnyttan.

Eller också är det GCP:s projektledare som genom sitt nätverk ser att flera företag står inför liknande eller samma utmaningar och då för samman dessa företag i ett gemensamt möte eller workshop.

En projektgrupp sätts samman för varje utmaning

När en utmaning är identifierad startas ett projekt för att lösa utmaningen. För att projektet ska platsa i GCP krävs att det bidrar med klimatnytta och har både offentliga och privata aktörer. Helst ska resultatet också vara skalbart eller repeterbart.

Under uppstartsfasen samlar vi de aktörer som är aktuella för projektgruppen. Deltagarna kan vara företag inom samma eller liknande branscher, universitet och högskola, andra organisationer och stadens bolag och förvaltningar. Från stadens sida skulle det till exempel kunna vara Göteborg Energi, förvaltningen för inköp och upphandling, miljöförvaltningen eller planerande förvaltningar som deltar.

GCP faciliterar uppstarten av projektet.

Effekterna av projektet mäts flera gånger under projektets gång

Redan när projektet startar gör vi en första bedömning av klimatnyttan eller effekten. Vi vill kunna kommunicera den positiva nyttan så tidigt som möjligt och synliggöra de företag som är villiga att satsa för att minska klimatpåverkan.

Mätningen av den förväntade effekten sker i samarbete med miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Vi använder Greenhouse gas protocol för mätningarna, vilket är en internationell, standardiserad metod för den här typen av effektmätningar.

Under projektets gång stöttar GCP med processledning, kommunikation av resultat och kopplingar till aktörer inom Göteborgs Stad som kan bidra till att projektet når sina mål.

Uppföljning och avslutning

Innan projektet avslutas görs en uppföljning. Vi mäter den verkliga effekten av projektet och jämför med vår ursprungliga ambition. Dessutom bedömer vi lösningarnas skalbarhet och drar lärdomar för framtida projekt.

Projektet avslutas och parterna i projektet fortsätter i sin egen verksamhet. Har man upptäckt nya utmaningar under projektets gång kan dessa leda till nya projekt.

Kontakta oss för mer information

Är du nyfiken och vill veta mer? Har du redan en utmaning du tror skulle passa för ett projekt inom GCP?
Kontakta Anastazia Kronberg, verksamhetsledare på Gothenburg Climate Partnership.

(Klicka på bilden för att göra den större)

Så går det till

 

Tip a friend