Maritima näringar

Maritima näringar är en av Västsveriges prioriterade branscher. Havet och verksamheter som har anknytning till havet spelar en stor roll för Göteborgsregionen. Business Region Göteborg förser dig inom maritima näringar med kunskap och kontakter.
Maritima näringar

periscope

Färgbox

PERISCOPE Blue Growth Innovationsenkät - resultat

Under vintern 2019–2020 genomförde Periscope-projektet en enkätundersökning där man frågade företag i Nordsjöregionen hur de ser på nyckelfrågor såsom innovation, affärsutveckling, aktiviteter, finansieringsbehov, offentligt företagsstöd samt hur man prioriterar hållbarhetsfrågor. Totalt deltog 107 företag från partnerländerna, de fick frågor rörande innovation och affärsutveckling, liksom finansieringsbehov, offentligt affärsstöd och hållbarhetsprioriteringar. 

Läs mer om resultatet här

Vi hjälper dig

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig i frågor som rör maritima näringar. Genom att kontakta Business Region Göteborg får du hjälp med att hitta rätt person för just din fråga. Du får också information om relevanta nätverk och mötesplatser.

Maritima näringar globalt

Den globala maritima marknaden är betydande och uppskattas till drygt 210 000 miljarder kronor och sysselsätter över 200 miljoner människor. Sjöfart och turism utgör de största delarna av den maritima sektorn. Prognosen för de flesta områden som relaterar till den maritima ekonomin talar för fortsatt tillväxt. Fram till 2050 bedöms sjötransporterna öka med närmare 430% globalt, turism och vattenbruk bedöms mer än fördubblas fram till 2030 och havsbaserad vindkraft växter årligen med mellan 20-25%.[1]

[1] En svensk maritim strategi, 2015 - Regeringskansliet

Göteborgs hamn – navet för regionens maritima näringar

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. I Västsverige finns 3000 maritima företag med omkring 20 000 anställda, vilket motsvarar 45% av landets antal anställda inom maritima näringar. Företag inom maritima näringar finns representerade i alla Göteborgsregionens kommuner. Maritima näringar omfattar ett stort antal branscher och förutsättningarna ser olika ut inom olika områden.

De maritima näringarna har satt en tydlig prägel på vårt kustområden. Idag är vi ett nordiskt sjöfartscentrum genom Göteborgs hamn, centrum för forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling samt svenskt fiskecentrum.

Västra Götalandsregionen har ansvar för att samordna strategiska aktiviteter i den maritima sektorn i Västra Götaland. Nedan följer exempel på maritima kluster, projekt och nätverk som Business Region Göteborg anordnar.

Kluster: Maritima klustret

Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt för de maritima näringarna i Västsverige. Genom kunskap, samverkan och dialog bidrar vi till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Vi vill skapa goda förutsättningar för att Västsverige medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser. Vi arbetar med marina och maritima frågor inom livsmedel, turism, energi, bioteknik, sjöfart och teknik samt regelverk.

Sedan hösten 2017 ingår Business Region Göteborg i klustrets samordningsgrupp med avsikt att bidra med företagskontakter och aktiviteter för att skapa ökade förutsättningar för affärs-, innovations och forskningssamverkan.

Läs mer om Maritima klustret

Projekt: PERISCOPE

Nordsjöregionen med sin tekniskt avancerade industri, viktiga hamnområden och offshoreverksamhet är ett viktigt område för Europas blå ekonomi. Men på grund av den globala utvecklingen inom sjö- och havsnäringen utsätts industrin för tuffa utmaningar, både genom exempelvis ökad produktion av offshore vind men också stagnation och minskad produktion av olja gas. Regionen upplever en period av betydande omstrukturering vilket både innebär möjligheter och utmaningar.

Projektet PERISCOPE (Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth) syftar till att skapa ett innovationsekosystem i Nordsjöregionen som främjar hållbar affärsutveckling och tillväxt i blå marknader, i synnerhet förnybar havsenergi, havsbotten gruv- och offshore teknik, marin bioteknik och vattenbruk, specialfartyg och infrastrukturer och underhåll av sjöfarts- och offshore-verksamhet.

Ambitionen är att PERISCOPE resulterar i en permanent plattform för partnerskap och affärsutveckling i Nordsjöregionen och som kommer öka kapaciteten hos aktörer inom den blå ekonomin.

Projektet startar oktober 2017 och avslutas september 2020, projektet finansieras 50% av EU genom Interreg Nordsjö-programmet. 12 parter medverkar från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Läs mer om PERISCOPE

Prenumerera på nyheter från PERISCOPE

Periscope

Nätverk: Västsvensk Subsea

Business Region Göteborg drev under 2016-2017 nätverket Västsvensk Subsea med fokus att arbeta marknadsorienterat för att stärka konkurrenskraften hos de västsvenska företagen inom Subseaområdet nationellt och internationellt. Från och med 2018 drivs nätverket genom OffShoreVäst/RISE Research Institutes of Sweden där fokus ligger på innovation och forskning inom offshore-segmentet.

Inom nätverket Västsvensk Subsea erbjuds en rad aktiviteter för dig som vill knyta nya affärskontakter och få en bred omvärldsbevakning inom subseaområdet. Företag erbjuds återkommande nätverksträffar, seminarier och workshops men även möjlighet att tillsammans ställa ut eller besöka relevanta konferenser och mässor.

Läs mer om OffshoreVäst och nätverket Västsvensk Subsea

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i branschen? Vill du kanske hitta samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?
Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Klusteranalys Sjöfart 2018

Kartläggningen av sjöfartsklustret innehåller fakta och statistik kring företagen inom sjöfartsnäringen i Västra Götaland. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dessa aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008.
Ladda ner Klusteranalys Sjöfart (1,4MB) här >>
 

Färgbox

Visste du att...
... Volvo Penta är bland de ledande i världen när det gäller inombordsmotorer och kompletta framdrivningssystem för allt från nöjesbåtar till kommersiell sjöfart och industrimotorer?

.. båtbyggartraditionen är stark, i synnerhet på Orust med flera varv för segel- och motorbåtar?

… för att utveckla den maritima näringen och bedriva forskning för miljömässigt hållbar sjöfart har näringsliv och högskola en rad samarbetsprojekt? Exempel på detta är Lighthouse på Chalmers i Göteborg.

 

Tip a friend